Home < Institution Members
● Institute of Archaeology of Xinjiang, China

Contact person: 李文瑛 (Li Wenying)  327216514@qq.com


Experts

Claudio Zanier

Dagmar Schaefer

Dominique Cardon

Jianjun Mei

Maria Menshikova

Mariah Waworuntu