Home < Institution Members
● International Academy of Indian Culture
Contact person: Nirmala Sharma  nirmalasharma73@gmail.com

Link:

http://www.iassrt.org/

Experts

Claudio Zanier

Dagmar Schaefer

Dominique Cardon

Jianjun Mei

Maria Menshikova

Mariah Waworuntu